UK USA + Abc Espn Fox + Arab Turkey iptv#EXTINF:-1,UK:3e
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1583.ts
#EXTINF:-1,UK:5_Star
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1582.ts
#EXTINF:-1,UK:5_Usa
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1584.ts
#EXTINF:-1,UK:Alibi
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/556.ts
#EXTINF:-1,UK:Animal_Planet
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/743.ts
#EXTINF:-1,UK:Baby_TV
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1951.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC_1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1212.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC_2
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1213.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC_3
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1214.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC_4
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1215.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC_News
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1585.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC_Parliament
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1027.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC_Sports
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1591.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC_World_News
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1600.ts
#EXTINF:-1,UK:Boomerang
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/583.ts
#EXTINF:-1,UK:Box_Nation
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/623.ts
#EXTINF:-1,UK:BT_SPORT_1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/712.ts
#EXTINF:-1,UK:BT_SPORT_2
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/711.ts
#EXTINF:-1,UK:BT_SPORT_Europa
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1960.ts
#EXTINF:-1,UK:Cartoon_Network
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1953.ts
#EXTINF:-1,UK:CBS_ACTION
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/696.ts
#EXTINF:-1,UK:CBS_DRAMA
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/615.ts
#EXTINF:-1,UK:CBS_REALITY
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/557.ts
#EXTINF:-1,UK:Channel_4
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1599.ts
#EXTINF:-1,UK:Channel_5
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1961.ts
#EXTINF:-1,UK:Chelsea_TV
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1028.ts
#EXTINF:-1,UK:CNN
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1954.ts
#EXTINF:-1,UK:Comedy_Central
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1581.ts
#EXTINF:-1,UK:Comedy_Extra
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1580.ts
#EXTINF:-1,UK:Dave
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1601.ts
#EXTINF:-1,UK:Discovery
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/563.ts
#EXTINF:-1,UK:Discovery_History
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/584.ts
#EXTINF:-1,UK:Discovery_Investigation
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1030.ts
#EXTINF:-1,UK:Discovery_Science
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1588.ts
#EXTINF:-1,UK:Discovery_Shed
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1589.ts
#EXTINF:-1,UK:Discovery_Turbo
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/522.ts
#EXTINF:-1,UK:Disney_Channel
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/709.ts
#EXTINF:-1,UK:Disney_Junior
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/817.ts
#EXTINF:-1,UK:Disney_XD
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1029.ts
#EXTINF:-1,UK:Dmax
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1217.ts
#EXTINF:-1,UK:E!
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/698.ts
#EXTINF:-1,UK:E4
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1218.ts
#EXTINF:-1,UK:ESPN
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1950.ts
#EXTINF:-1,UK:Eurosport
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/755.ts
#EXTINF:-1,UK:Fashion
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1955.ts
#EXTINF:-1,UK:Film_4
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/558.ts
#EXTINF:-1,UK:Food_Network
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/710.ts
#EXTINF:-1,UK:Fox
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/332.ts
#EXTINF:-1,UK:Gold
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1593.ts
#EXTINF:-1,UK:History
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/320.ts
#EXTINF:-1,UK:Horror
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1590.ts
#EXTINF:-1,UK:I_Film_English
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1957.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV_1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/796.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV_2
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/329.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV_3
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/752.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV_4
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/527.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV_Be
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1958.ts
#EXTINF:-1,UK:KixMax
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1594.ts
#EXTINF:-1,UK:Living
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1607.ts
#EXTINF:-1,UK:London
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1222.ts
#EXTINF:-1,UK:Manchester_United
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1949.ts
#EXTINF:-1,UK:More_4
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1596.ts
#EXTINF:-1,UK:Movies_Action
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/489.ts
#EXTINF:-1,UK:Movies_Comedy
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/749.ts
#EXTINF:-1,UK:Movies_Crime
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/399.ts
#EXTINF:-1,UK:Movies_Disney
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/75.ts
#EXTINF:-1,UK:Movies_Drama
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/534.ts
#EXTINF:-1,UK:Movies_Family
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/496.ts
#EXTINF:-1,UK:Movies_Modern_Great
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/499.ts
#EXTINF:-1,UK:Movies_Premiere
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/744.ts
#EXTINF:-1,UK:Movies_ScFi&Horror
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/398.ts
#EXTINF:-1,UK:Movies_Select
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/159.ts
#EXTINF:-1,UK:Movies_Thriller
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/514.ts
#EXTINF:-1,UK:MTV_CLASSIC
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/152.ts
#EXTINF:-1,UK:MTV_HITS
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1220.ts
#EXTINF:-1,UK:MTV_MUSIC
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/739.ts
#EXTINF:-1,UK:National_Geographic
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/564.ts
#EXTINF:-1,UK:National_Geographic_Wild
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/443.ts
#EXTINF:-1,UK:Nickelodeon
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1952.ts
#EXTINF:-1,UK:NickJr._+1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1602.ts
#EXTINF:-1,UK:NickToons
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1595.ts
#EXTINF:-1,UK:Pick
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1597.ts
#EXTINF:-1,UK:Rte_News_Now
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1959.ts
#EXTINF:-1,UK:Rte_One
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1224.ts
#EXTINF:-1,UK:Rte_Two
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1223.ts
#EXTINF:-1,UK:SKY_Arts
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1962.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky_Atlantic
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1221.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky_News
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1606.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky_Sports_1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/692.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky_Sports_2
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/672.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky_Sports_3
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/695.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky_Sports_4
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/694.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky_Sports_5
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/693.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky_Sports_f1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/529.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1603.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky2
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1604.ts
#EXTINF:-1,UK:SyFy
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1219.ts
#EXTINF:-1,UK:TCM
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/440.ts
#EXTINF:-1,UK:TLC
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1586.ts
#EXTINF:-1,UK:Tru_Tv
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1592.ts
#EXTINF:-1,UK:True_Christmas
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1587.ts
#EXTINF:-1,UK:True_Crime
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1031.ts
#EXTINF:-1,UK:True_Drama
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/824.ts
#EXTINF:-1,UK:True_Entertainment
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1216.ts
#EXTINF:-1,UK:True_Movies_1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/581.ts
#EXTINF:-1,UK:True_Movies_2
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/582.ts
#EXTINF:-1,UK:Vh1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/697.ts
#EXTINF:-1,UK:Watch
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1605.ts
#EXTINF:-1,UK:World_Fashion
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1956.ts
#EXTINF:-1,UK:Yesterday
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1598.ts#EXTINF:-1,TR:A_HBR
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/952.ts
#EXTINF:-1,TR:A_SPOR
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/837.ts
#EXTINF:-1,TR:Animal_Planet
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1832.ts
#EXTINF:-1,TR:ATV
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1197.ts
#EXTINF:-1,TR:Beyaz
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/948.ts
#EXTINF:-1,TR:BRT1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/950.ts
#EXTINF:-1,TR:BRT2
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/951.ts
#EXTINF:-1,TR:Cartoon_Network
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/949.ts
#EXTINF:-1,TR:CNN_Turk
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/578.ts
#EXTINF:-1,TR:Discovery_Channel
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1831.ts
#EXTINF:-1,TR:Discovery_Science
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1830.ts
#EXTINF:-1,TR:Disney_Channel
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1340.ts
#EXTINF:-1,TR:DREAM
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/841.ts
#EXTINF:-1,TR:DREAM_TURK
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/638.ts
#EXTINF:-1,TR:FOX
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/834.ts
#EXTINF:-1,TR:HALK
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1341.ts
#EXTINF:-1,TR:Kanal_3
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1343.ts
#EXTINF:-1,TR:Kanal_7
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/573.ts
#EXTINF:-1,TR:Kanal_A
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/393.ts
#EXTINF:-1,TR:Kanal_B
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1199.ts
#EXTINF:-1,TR:Kanal_D
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/555.ts
#EXTINF:-1,TR:Kanal_T
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1843.ts
#EXTINF:-1,TR:Kanal_Urfa
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1342.ts
#EXTINF:-1,TR:Kral_Pop
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1138.ts
#EXTINF:-1,TR:Lig_TV_1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/568.ts
#EXTINF:-1,TR:Lig_TV_2
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/569.ts
#EXTINF:-1,TR:Lig_TV_3
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/570.ts
#EXTINF:-1,TR:MovieSmart_Action
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1076.ts
#EXTINF:-1,TR:MovieSmart_Classic
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1075.ts
#EXTINF:-1,TR:MovieSmart_Family
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1074.ts
#EXTINF:-1,TR:MovieSmart_Fest
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1073.ts
#EXTINF:-1,TR:MovieSmart_Gold
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1072.ts
#EXTINF:-1,TR:MovieSmart_Platin
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1070.ts
#EXTINF:-1,TR:MovieSmart_Platin_2
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1071.ts
#EXTINF:-1,TR:MovieSmart_Premium
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1067.ts
#EXTINF:-1,TR:MovieSmart_Premium_2
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1068.ts
#EXTINF:-1,TR:MovieSmart_Turk
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1066.ts
#EXTINF:-1,TR:Nat_Geo_Wild
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1828.ts
#EXTINF:-1,TR:NTV_Spor
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/953.ts
#EXTINF:-1,TR:Planet_Cocuk
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1841.ts
#EXTINF:-1,TR:Planet_Mutfak
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1840.ts
#EXTINF:-1,TR:Planet_Pembe
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1201.ts
#EXTINF:-1,TR:Planet_Turk
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1839.ts
#EXTINF:-1,TR:SALON_1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/730.ts
#EXTINF:-1,TR:SALON_2
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/731.ts
#EXTINF:-1,TR:SALON_3
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/732.ts
#EXTINF:-1,TR:Show
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/438.ts
#EXTINF:-1,TR:Show_Max
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1842.ts
#EXTINF:-1,TR:Sinema_TV
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1069.ts
#EXTINF:-1,TR:Sinema_TV_1001
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1836.ts
#EXTINF:-1,TR:Sinema_TV_Aile
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1837.ts
#EXTINF:-1,TR:Sinema_TV_Aksiyon
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1838.ts
#EXTINF:-1,TR:Smart_Sport
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1200.ts
#EXTINF:-1,TR:Smart_Sport_2
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1844.ts
#EXTINF:-1,TR:Sports
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/517.ts
#EXTINF:-1,TR:STAR
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/571.ts
#EXTINF:-1,TR:TLC
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1829.ts
#EXTINF:-1,TR:TRT_1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/639.ts
#EXTINF:-1,TR:TRT_3_Spor
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1198.ts
#EXTINF:-1,TR:TRT_Arapca
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/832.ts
#EXTINF:-1,TR:TRT_AVAZ
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/742.ts
#EXTINF:-1,TR:TRT_BELGESEL
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/633.ts
#EXTINF:-1,TR:TRT_COCUK
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/636.ts
#EXTINF:-1,TR:TRT_Diyanet
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/579.ts
#EXTINF:-1,TR:TRT_HABER
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/635.ts
#EXTINF:-1,TR:TRT_KURDĂ„°
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/572.ts
#EXTINF:-1,TR:TRT_MUZIK
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/634.ts
#EXTINF:-1,TR:TRT_OKUL
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/574.ts
#EXTINF:-1,TR:TRT_TURK
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/637.ts
#EXTINF:-1,TR:TRT_World
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/400.ts
#EXTINF:-1,TR:TV_1
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1833.ts
#EXTINF:-1,TR:TV_2
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/575.ts
#EXTINF:-1,TR:TV_4
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1834.ts
#EXTINF:-1,TR:TV_5
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1470.ts
#EXTINF:-1,TR:TV_52
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1471.ts
#EXTINF:-1,TR:TV_8
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/330.ts
#EXTINF:-1,TR:TV_8.5
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1835.ts
#EXTINF:-1,TR:Vixx
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1845.ts
#EXTINF:-1,TR:Vixx_Action
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1846.ts
#EXTINF:-1,TR:Vixx_Horror
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1847.ts
#EXTINF:-1,TR:Vixx_Komedi
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1848.ts
#EXTINF:-1,TR:Vixx_Turk
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1849.ts
#EXTINF:-1,TR:YABAN
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/833.ts
#EXTINF:-1,==-USA-==
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1253.ts
#EXTINF:-1,USA:Animal_Planet
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1232.ts
#EXTINF:-1,USA:CBS_ACTION
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1336.ts
#EXTINF:-1,USA:CBS_DRAMA
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1339.ts
#EXTINF:-1,USA:Discovery_Channel
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1238.ts
#EXTINF:-1,USA:Discovery_Science
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1236.ts
#EXTINF:-1,USA:HALLMARK
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1234.ts
#EXTINF:-1,USA:NASA
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1237.ts
#EXTINF:-1,USA:Show_Time
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1337.ts
#EXTINF:-1,USA:SyFy
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1235.ts
#EXTINF:-1,USA:TBS
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1338.ts
#EXTINF:-1,USA:TLC
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1233.ts
#EXTINF:-1,USA:USA
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1335.ts
#EXTINF:-1,USA:WWE
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/1239.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_101
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/58.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_102
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/275.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_103
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/297.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_104
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/305.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_105
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/269.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_106
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/187.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_107
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/302.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_108
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/99.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_109
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/101.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_110
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/294.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_111
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/281.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_112
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/279.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_113
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/239.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_114
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/62.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_115
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/231.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_116
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/104.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_117
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/290.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_118
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/85.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_119
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/111.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_120
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/211.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_121
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/318.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_122
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/120.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_123
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/103.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_124
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/217.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_125
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/168.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_126
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/381.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_127
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/382.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_128
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/383.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_129
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/380.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_130
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/379.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_131
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/378.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_132
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/377.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_133
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/376.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_134
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/375.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_135
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/374.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_136
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/371.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_137
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/366.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_138
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/365.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_139
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/364.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_140
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/363.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_141
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/96.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_142
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/125.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_143
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/362.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_144
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/361.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_145
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/359.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_146
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/355.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_147
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/354.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_148
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/353.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_149
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/351.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_150
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/352.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_151
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/340.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_152
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/347.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_153
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/339.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_154
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/349.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_155
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/207.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_156
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/200.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_157
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/194.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_158
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/180.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_159
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/324.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_160
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/175.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_161
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/189.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_162
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/273.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_163
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/327.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_164
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/373.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_165
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/372.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_166
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/357.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_167
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/356.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_168
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/360.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_169
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/350.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_170
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/348.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_171
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/133.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_172
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/301.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_173
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/267.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_174
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/406.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_175
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/407.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_176
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/408.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_177
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/409.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_178
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/404.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_179
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/410.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_180
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/415.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_181
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/416.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_182
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/417.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_183
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/418.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_184
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/419.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_185
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/420.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_186
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/421.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_187
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/422.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_188
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/423.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_189
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/424.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_190
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/411.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_191
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/412.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_192
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/413.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_193
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/414.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_194
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/341.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_195
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/195.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_196
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/425.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_197
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/426.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_198
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/427.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_199
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/428.ts
#EXTINF:-1,ON_DEMAND_200
http://skyeg.dyndns.org:8000/live/samara25/samara25/429.ts